ایجاد رویداد
سامانه وئوس

جلسه 10 کاربره

veos-annual-img

جلسه 10 کاربره

10 کاربر

یک ماهه (10 ساعت)

5 وبکم همزمان

جلسات نامحدود

veos-annual-img

توضیحات

تا 10 ساعت حداکثر می‌توانید جلسه برگزار کنید.
به عنوان مثال :‌ یک جلسه 10 ساعتی یا 10 جلسه‌ی 1 ساعتی

قیمت

50,000 تومان

مالیات

9 درصد

جمع کل

54,500 تومان

اشتراک های مشابه

_______________

×