ایجاد رویداد
سامانه وئوس

جلسه 20 کاربره

veos-annual-img

جلسه 20 کاربره

20 کاربر

یک ماهه (10 ساعت)

5 وبکم همزمان

جلسات نامحدود

veos-annual-img

توضیحات

امکان برگزاری جلسه‌ی 20 نفره با 5 وب‌کم همزمان تا سقف 10 ساعت

قیمت

101,000 تومان

مالیات

9 درصد

جمع کل

110,090 تومان

اشتراک های مشابه

_______________

×